Linux Terminal Komutları

Temel Komutlar

pwd : (print working directory) çalışılan dizini yazdır, anlamına gelmektedir.

pwd

ls : İçinde bulunduğumuz dizinin altında hangi dizinler ve dosyalar var onları listelememize yarıyor. “ls” komutu artı olarak parametre almaktadır.

cd : (Change Directory) Dizin değiştirme işlemi yapabiliyoruz. Kullanımı : cd “yol” , Ör ; cd Desktop (Masaüstü dizinine gider) cd .. bir dizin geri gelir.

mkdir : (Make Directory) Dizin oluşturma işlemi yapabiliyoruz. Kullanımı : mkdir klasörAdı , boşluk içeren bir dizin adı vereceksek 1.yol ; mkdir “test deneme” 2. yol ; mkdir test\ deneme şeklinde kullanmalıyız.

touch : Dosya oluşturma işlemi yapabiliyoruz. Kullanımı : touch dosyaAdi boşluk içeren bir dizin adı vereceksek 1.yol ; touch “test deneme” 2. yol ; touch test\ deneme şeklinde kullanmalıyız.

cat : Düz metin dosyalarının içeriğini ekrana yazar. Diğer bir parametresi cat > ‘yeni dosya’ –> yeni dosya açıp içine yazı yazmamızı sağlar, yazı yazdıktan sonra çıkmak için ctrl + d ‘e basarak çıkabilirsiniz.

less : Bir dosya içeriği veya komut sonucunu ekranda sayfalı bir şekilde gösterir (ileri - geri ) hareketlere izin verir. kullanım ; less dosyaAdi dosyanın içine girer, terminal dosya haline bürünür, çıkmak için q ‘a basarız. ör ; ls -la l less şeklinde de konut çıktısı üzerinde kullanabiliriz.

rm : (Remove) Dosya silmek için kullanırız.

rmdir : Dizin silmek için kullanırız. Dizin için de dizin varsa bu komut silemez, onun için ;

cp : (copy) dosya ve dizin kopyalama işlemi yapmak için kullanılır. Kullanım ; cp dosyaAdi KopyalanacakYer şeklinde kullanımı vardır.

mv : (move) Dosya ve dizin taşımak için kullanımı vardır, taşıdığımız dosyanın ismini değiştirmemizi de sağlar. Kullanım ; mv dosyaAdi TaşımaYolu/YeniAdı şeklinde kullanabiliriz. ör ; mv denemeDosyasi ../TestDosyasi –> denemeDosyasi dosyasini bir üst dizine TestDosyasi dosyasi adında taşıdık.

find : Dosyalarınızı Bulmak, aramak için kullanılır, Kullanım ; find -name AranacakKelimeİsim

help ve man : Yardım alma komutudur, Kullanım ; ls –help ls komutu hakkında yardım bilgilerini gösterir. man ls ls komutu hakkında yardım bilgilerini gösterir. “q” ‘a basarak ekrandan çıkabilirsiniz.

history : Terminalde yazdığınız her şeyin bir nevi logu’nu tutar. .bash_history dosyasında bu bilgileri tutmaktadır.

clear : Dolan terminal ekranı temizlemek için kullanılır.

date : Tarihi gösterir.

cal : Ekrana takvim basar. Ekrana istediğiniz bir yıla ait takvim basabilirsiniz. Kullanım ; cal 1992

exit : Terminalden çıkış yapmamıza yarıyor.